ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนกันยายน 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนกันยายน 2566

1. สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สอ.ศธ.) จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2566 ภายในวันที่ 15 กันยายน 2566 ทั้งนี้ สมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ ณ ที่ทำการ สอ.ศธ. หรือ ทาง WWW.MOECOOP.COM

2. สอ.ศธ. ให้สมาชิกที่เป็นข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2566 หรือกรณีลาออก สามารถขอชะลอการส่งชำระค่าหุ้นและหนี้เงินกู้ เป็นระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน หรือจนกว่าเงินบำเหน็จ (รายเดือน) บำนาญท่านจะได้รับตามปกติ โดยท่านจะต้องเตรียมเอกสารประกอบการขอชะลอประกอบด้วย สำเนาบัตรประจำตัว และสำเนาคำสั่งเกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากราชการ สามารถติดต่อฝ่ายสินเชื่อ จัดเก็บและติดตามหนี้สิน

3. สอ.ศธ. ร่วมกับศูนย์บริการประชาชนอาชีวจิตอาสาของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี จัดกิจกรรมความเอื้ออาทรต่อสังคม ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านประตูด่าน จังหวัดกาญจนบุรี โดยจัดสร้างห้องสุขาและเครื่องเล่นสนาม ปรับปรุงสายไฟฟ้า และสนับสนุนสิ่งของที่มีความจำเป็น เพื่อที่โรงเรียนจะได้นำมาใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้กับนักเรียน ขอเชิญชวนสมาชิกร่วมบริจาคเงินสมทบดังกล่าว