ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนพฤศจิกายน 2566

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สอ.ศธ.) ขอเชิญชวนสมาชิกที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชี สำหรับรับโอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2566 โปรดยื่นเอกสารแบบฟอร์มตามที่สหกรณ์กำหนด ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2566 ณ สำนักงาน สอ.ศธ.