1

การโอนสมาชิกไปสังกัดสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น

เมื่อสมาชิกได้รับคําสั่งย้ายหรือโอน หากประสงค์จะขอโอนสมาชิกภาพไปสังกัดสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นให้ปฏิบัติ ดังนี้

 1. ให้สมาชิกยื่นคําร้องขอโอนสมาชิกตามแบบที่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด กําหนด พร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชน และสําเนาคําสั่งย้ายหรือโอนประกอบเรื่องขอโอนสมาชิก
 2. เมื่อสหกรณ์ได้รับคําร้องขอโอนสมาชิกไปสังกัดสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น สหกรณ์จะดําเนินเรื่องขอโอนสมาชิกไปยังสหกรณ์ใหม่
 3. ให้สมาชิกผู้ขอโอนติดต่อกับสหกรณ์ใหม่ เพื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิก (กรณีย้ายหรือโอน) พร้อมกับยื่นคําขอกู้ (ถ้ามีหนี้อยู่กับสหกรณ์เดิม)
 4. เมื่อสหกรณ์ใหม่พิจารณารับโอนแล้ว จะแจ้งให้สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด รับทราบ พร้อมติดต่อการโอนเงินค่าหุ้นและชําระหนี้ เงินกู้ของสมาชิกนั้นมาให้สหกรณ์เดิม จึงถือว่าเป็นการโอนสมาชิกเสร็จสิ้น

เอกสารประกอบ

 1. แบบคำร้องขอโอนสมาชิกมาสังกัดสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ดาวน์โหลด
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด และ
 3. สำเนาคำสั่งย้าย จำนวน 1 ชุด

การโอนสมาชิกมาสังกัดสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด

เมื่อมีความประสงค์จะขอโอนสมาชิกมาสังกัดสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด ให้ปฏิบัติ ดังนี้

 1. เมื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด ได้รับเรื่องขอโอนสมาชิกจากสหกรณ์อื่น และสมาชิกนั้นได้ยื่นใบสมัครการเป็นสมาชิก (กรณีย้ายหรือโอน) พร้อมยื่นคําขอกู้ (ถ้ามีหนี้สหกรณ์เดิม) และเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว จึงนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการพิจารณารับโอน เมื่อคณะกรรมการมีมติรับโอนแล้ว ให้ชําระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า พร้อมค่าหุ้นรายเดือนตามระเบียบ
 2. สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด แจ้งเรื่องการรับโอนให้สหกรณ์เดิมรับทราบ พร้อมโอนเงินค่าหุ้นและชําระหนี้เงินกู้ไปให้สหกรณ์เดิมเรียบร้อยแล้ว จึงเป็นอันเสร็จสิ้นการรับโอนสมาชิก

เอกสารประกอบ

 1. แบบคำร้องขอโอนสมาชิกมาสังกัดสหกรณ์ออมทรัพย์ ดาวน์โหลด
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด 
 3. สำเนาคำสั่งย้าย จำนวน 1 ชุด และ
 4. ใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครตามที่สหกรณ์กำหนด
2