ศุกร์, เมษายน 19, 2019
   
Text Size

สสอ.ศธ.จัดเทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดก

พระพรหมมังคลาจารย์ (ดร.เจ้าคุณธงชัย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ให้เกียรติเป็นองค์ประธานในพิธีเทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดก จัดโดยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สสอ.ศธ.) ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สอ.ศธ.) ในการนี้ได้รับเกียรติจากท่านสมชัย วุฒิปรีชา อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และอดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนายไพบูลย์ เสียงก้อง อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมภายในงานดังกล่าวด้วย เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

ดร.เจ้าคุณธงชัย กล่าวว่า การเทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดก ถือว่าเป็นพระชาติที่สำคัญที่ทำให้เราได้พบองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้พบธรรมะของพระองค์ ได้พบพระอริยสงฆ์ ถือว่าเราเป็นบุคคลที่ประเสริฐที่เกิดมาแล้วในฐานะหนึ่งเป็นมนุษย์ สองเป็นมนุษย์ที่เจอพุทธศาสนาคือ เราได้พบธรรมะขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า เกิดมาไม่ตายฟรีแน่ ไม่ตายเปล่า มีสภาวจิตมีธรรมะ มีทุนรอนที่สูงสืบต่อไป อีกทั้งยังเป็นการสมทบทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมทบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ยากไร้ และใช้ในกิจการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ศธ.

ซึ่งในปี 2561 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด ครบรอบ 14 ปี สำหรับการจัดเทศน์มหาชาติครั้งนี้ สสอ.ศธ.ได้เล็งเห็นประโยชน์ในการฟังเทศน์มหาชาติเพื่อนำคติธรรมมาเป็นข้อคิดและแนวทางการดำเนินชีวิตอย่างเป็นสุข และเชื่อว่าหากผู้ใดได้ฟังเทศน์มหาชาติครบ 13 กัณฑ์ จบภายในวันเดียวจะได้รับอานิสงส์ 5 ประการคือ 1.ได้เกิดในศาสนาพระศรีอริยเมตไตร 2.ได้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ 3.จะไม่ไปเกิดในอบายภูมิ 4.จะเป็นผู้มีลาภ ยศ ไมตรี มีความสุข 5.จะได้บรรลุมรรค ผล นิพพาน เป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา การจัดงานครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมฟังเทศน์เป็นจำนวนมาก ประกอบด้วย นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง นายก สสอ.ศธ. สมาชิกสมาคม สมาชิกสหกรณ์ คณะกรรมการดำเนินการ คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบภายใน ที่ปรึกษา ผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด เจ้าหน้าที่ และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน

สุภกร ชาญศิริวิริยกุล
สรุป/เรียบเรียง

Did you know that cheap online products you can buy as well as , cialis professional online australia , As well as great discounts.