อาทิตย์, มกราคม 23, 2022
   
Text Size

สอ.ศธ.ร่วมประชุม กสจ. ครั้งที่ 12

นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ประธานกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุน ฯ ชุดที่ 7 ครั้งที่ 12 โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณาที่สำคัญคือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 มีเจ้าหน้าที่สหกรณ์จำนวน 617 คน และผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด ประจำเดือนกันยายน 2564 จากยอดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 499.52 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนสะสมร้อยละ 2.91 ในการนี้ นางอรอนงค์ อระวีพร รองผู้จัดากร รักษาการผู้จัดการชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้ให้ความอนุเคราะห์สถานที่จัดประชุมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร และเป็นการประชุมออนไลน์ผ่าน ระบบ Video Conference แอปพลิเคชั่น ไมโครซอฟท์ ทีมส์ (Microsoft Teams) ด้วย

ท้ายนี้ขอเชิญชวนสหกรณ์ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก ได้สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกเพื่อประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯ แล้ว เช่น นำไปลดหย่อนภาษีประจำปีได้และเป็นสวัสดิการที่ได้เงินเพิ่มเมื่อออกจากงาน หรือเกษียณอายุ เสมือนได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้น จากเงินสมทบที่นายจ้างจ่ายให้ เป็นโอกาสในการออมเงินแก่ครอบครัวเพิ่มขึ้น เงินออมอยู่ภายใต้การบริหารโดยมืออาชีพ และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

สุภกร ชาญศิริวิริยกุล
สรุป/เรียบเรียง

Find out why viagra professional uk , and much more. Did you know that cheap online products you can buy as well as , buy cialis cheap online , As well as great discounts.