พุธ, กุมภาพันธ์ 21, 2018
   
Text Size

สอ.ศธ.สัญจรพบผู้บริหารและสมาชิก ณ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

ผศ.ดร.ไพเลิศ สุมานนท์ รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด นายพูลลาภ อินทรนัฏ รองประธาน นายอดุลย์ ช้วนรักธรรม กรรมการและเหรัญญิก นายเสวก วรรณสุข กรรมการ และนายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการ นำคณะเจ้าหน้าที่จัดโครงการ "สหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารและสมาชิก" โดยได้รับเกียรติจาก นายมานัส ทารัตน์ใจ รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ให้การต้อนรับ ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ก็เพื่อให้สมาชิกรับทราบข้อมูลข่าวสารพร้อมทั้งไปบริการงานของสหกรณ์นอกสถานที่ทำให้สมาชิกที่มาใช้บริการเกิดความประทับใจต่อองค์กร อีกทั้ง ยังเป็นการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้แก่สมาชิกด้านปรัชญา อุดมการณ์ หลักการและวิธีการของสหกรณ์ให้สมาชิกได้รับทราบสิทธิประโยชน์ พร้อมทั้งได้รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการนี้ ณ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558

สุภกร ชาญศิริวิริยกุล
สรุป/เรียบเรียง

Find out why viagra professional uk , and much more. Did you know that cheap online products you can buy as well as , buy cialis cheap online , As well as great discounts.