You are currently viewing สอ.ศธ.ร่วมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก

สอ.ศธ.ร่วมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก

นายพูลลาภ อินทรนัฎ รองประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด พร้อมด้วยผู้บิรหารและเจ้าหน้าที่ สอ.ศธ. เข้าร่วมประชุมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ของชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติสวนนงนุช (NICE) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สำหรับการจัดสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการสหกรณ์ เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน อันนำไปสู่การพัฒนาสหกรณ์ให้เข้มแข็ง และมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

การประชุมสัมมนาดังกล่าวได้รับเกรียติจาก ดร.ฉันทนา เจริญศักดิ์ รองเลขาธิการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “กฎหมายแรงงานและประกันสังคม” และ นายกัมพล ตันสัจจา ประธานกรรมการสวนนงนุช พัทยา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน” ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก จำนวนกว่า 600 คน และช่วงค่ำชมรมฯ ได้จัดพิธีแสดงมุฑิตาจิต ร้อยดวงใจ จากสายใยชาวสหกรณ์ ให้แก่สมาชิกที่เกษียณอายุการทำงาน และออกจากงาน ประจำปี 2565 จำนวน 21 คน