อาทิตย์, มกราคม 19, 2020
   
Text Size

ประกาศ / ระเบียบ

เรื่อง การให้เงินกู้แก่สมาชิกประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ พ.ศ.2562
เรื่อง การให้บริการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินพิเศษเพื่อค่าครองชีพสมาชิก พ.ศ.2562
เรื่อง เงื่อนไขและอัตราการจ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิกประสบอุบัติเหตุ พ.ศ.2562
เรื่อง การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2562
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2562
เรื่อง ชะลอการเพิ่มหุ้นรายเดือน พ.ศ.2559
เรื่อง หลักเกณฑ์การกู้เงินแก้ปัญหาความเดือดร้อนด้านการเงินให้กับสมาชิก (สป.) พ.ศ.2562
เรื่อง หลักเกณฑ์การกู้เงินพัฒนาคุณภาพชีวิต (สค.) พ.ศ.2562
เรื่อง หลักเกณฑ์การกู้เงินช่วยเหลือเพื่อการดำรงชีพ (สด.) พ.ศ.2562
เรื่อง หลักเกณฑ์การกู้เงินช่วยเหลือเพื่อนสมาชิก (สช.) พ.ศ.2562
เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2561
เรื่อง หลักเกณฑ์การรับสมาชิกใหม่ พ.ศ.2561
เรื่อง การแสดงตนของลูกค้าบุคคลธรรมดา (สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน)
เรื่อง การกำหนดวันหยุดตามประเพณีของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ประจำปี 2562
เรื่อง ผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40 และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563

แบบฟอร์ม

1.แบบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ (พิมพ์หน้า-หลัง)
2.แบบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบสหกรณ์ (พิมพ์หน้า-หลัง)
3.แบบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ศธ.
4.แบบคำขอรับเงินสวัสดิการสมาชิกที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
5.แบบคำขอรับเงินสวัสดิการสมาชิกภักดีต่อองค์กร
6.แบบคำร้องขอรับเงินสวัสดิการสมาชิกภักดีต่อองค์กร กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม
7.หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ (พิมพ์ 2 ฉบับ)
8.แบบคำขอรับเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกประสบอุบัติเหตุ
9.แบบคำขอรับเงินสวัสดิการเพื่อการศพครอบครัวสมาชิก
10.แบบขอเปลี่ยนแปลงอัตราเงินค่าหุ้น
11.แบบขอย้ายสังกัด ขอนำส่งเงินที่หน่วยสหกรณ์ ขอเปลี่ยนอัตราการส่งเงินกู้สามัญและฉุกเฉิน และของดส่งค่าหุ้นรายเดือน
12.แบบขอหนังสือรับรองดอกเบี้ยประจำปี
13.แบบขอหนังสือรับรองแสดงฐานะการเงิน
14.รายละเอียดการขอกู้เงินกู้พิเศษ
15.หนังสือขอลาออกจากสหกรณ์ (พิมพ์หน้า-หลัง)
16.หนังสือขอลาออกจากสหกรณ์ (สมาชิกสมทบ)
17.แบบคำขอรับเงินสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิก และเงินค่าหุ้นสะสมและเงินฝาก (พิมพ์หน้า-หลัง)
18.แบบสัญญาค้ำประกันเงินกู้ (ประจำ)
18.1.แบบสัญญาค้ำประกันเงินกู้ (ประจำ)
19.แบบคำขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย (อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย)
20.แบบคำขอชะลอการส่งชำระค่าหุ้นและหนี้เงินกู้ กรณีลาออก/เกษียณอายุราชการ
21.คำร้องขอโอนสมาชิกมาสังกัดสหกรณ์ออมทรัพย์
22.คำร้องขอโอนสมาชิกมาสังกัดสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น
23.คำร้องขอเปลี่ยนแปลงบัญชีโอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
24.สมาชิกสมทบขอถือหุ้นในสหกรณ์
25.หนังสือยินยอมให้หักบัญชีผ่านธนาคารกรุงไทย
26.แบบคำขอรับเงินค่าหุ้น เงินฝาก และเงินปันผล สมาชิกสมทบ
27.แบบคำขอใช้บริการ เอทีเอ็ม ผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
28.หนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนหรือเพิ่มผู้รับผลประโยชน์ ของสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ศธ.
29.แบบฟอร์มการชำระเงินด้วย Bill Payment
30.แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน

เอกสารเผยแพร่

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
คู่มือ - ขั้นตอนการทำธุรกรรมการเงินผ่านระบบ Billpayment
คู่มือ - สำหรับสมาชิกสหกรณ์ระบบสหกรณ์ธนาคารกรุงไทย
คู่มือ - ระบบโปรแกรม ATM Online สำหรับธนาคารกรุงไทย KTB
คู่มือ - ระบบสมาชิกออนไลน์ผ่านมือถือสมาร์ทโฟน Mobile application
คู่มือ - ระบบสมาชิกออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ WWW.MOECOOP.COM
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 42 ฉบับที่ 3 (เดือน กันยายน - ธันวาคม 2562)
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 42 ฉบับที่ 2 (เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2562)
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 42 ฉบับที่ 1 (เดือน มกราคม - เมษายน 2562)
รายงานประจำปี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 41 ฉบับพิเศษประจำปี 2561
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 41 ฉบับที่ 3 (เดือน กันยายน - ธันวาคม 2561)
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 41 ฉบับที่ 2 (เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2561)
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 41 ฉบับที่ 1 (เดือน มกราคม - เมษายน 2561)
รายงานกิจการประจำปี 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 40 ฉบับที่ 3 (เดือน กันยายน - ธันวาคม 2560)
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 40 ฉบับที่ 3 (เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2560)
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 (เดือน มกราคม - เมษายน 2560)
รายงานกิจการประจำปี 2559 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
รายงานกิจการประจำปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 39 ฉบับพิเศษประจำปี 2559
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 39 ฉบับที่ 3 (เดือน กันยายน - ธันวาคม 2559)
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 (เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2559)
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 (เดือน มกราคม - เมษายน 2559)
รายงานกิจการประจำปี 2558 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
รายงานกิจการประจำปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 38 ฉบับพิเศษประจำปี 2558
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 38 ฉบับที่ 3 (เดือน กันยายน - ธันวาคม 2558)
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 (เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2558)
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 (เดือน มกราคม - เมษายน 2558)
รายงานกิจการประจำปี 2557 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
รายงานกิจการประจำปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 37 ฉบับพิเศษประจำปี 2557
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 37 ฉบับที่ 3 (เดือน กันยายน - ธันวาคม 2557)
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 (เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2557)
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 (เดือน มกราคม - เมษายน 2557)
รายงานกิจการประจำปี 2556 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
รายงานกิจการประจำปี 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 36 ฉบับพิเศษประจำปี 2556
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 36 ฉบับที่ 3 (เดือน กันยายน - ธันวาคม 2556)
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 (เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2556)
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 36 ฉบับที่ 1 (เดือน มกราคม - เมษายน 2556)
รายงานกิจการประจำปี 2555 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
รายงานกิจการประจำปี 2555 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 35 ฉบับพิเศษประจำปี 2555
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 35 ฉบับที่ 3 (เดือน กันยายน - ธันวาคม 2555)
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 (เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2555)
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 (เดือน มกราคม - เมษายน 2555)
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด

Find out why viagra tablets online , and much more. Did you know that cheap online products you can buy as well as , can you buy cialis online no prescription , As well as great discounts.