พุธ, กุมภาพันธ์ 21, 2018
   
Text Size

ประกาศ / ระเบียบ

เรื่อง ผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38 ประจำ 2561 และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2561
เรื่อง การรับสมัครและเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38 ประจำ 2561 และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำ 2561
โครงการรักษ์สุขภาพ เรื่อง การพัฒนากายและจิต เพื่อชีวิตที่สดใส
เรื่อง การให้บริการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินพิเศษเพื่อค่าครองชีพสมาชิก
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2560
โครงการฝึกอาชีพเพื่อเสริมรายได้ให้กับสมาชิก ประจำปี 2560
โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์สหกรณ์ ประจำปี 2559 Co-op of MOE's Family day
รายชื่อผู้เข้าร่วมเดินทางโครงการรวมพลคนโสด ประจำปี 2560
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2560
เรื่อง ชะลอการเพิ่มหุ้นรายเดือน
เรื่อง การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2560 (พร้อมแบบคำขอรับทุน)
เรื่อง การกำหนดวันหยุดตามประเพณีของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ประจำปี 2561
เรื่อง การให้บริการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินพิเศษเพื่อค่าครองชีพสมาชิก ประจำปี 2558
เรื่อง กู้เงินสามัญเพื่อการศึกษา
เรื่อง หลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต พ.ศ.2560
เรื่อง หลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญโครงการแก้ปัญหาความเดือดร้อนด้านการเงินให้กับสมาชิก พ.ศ.2560
เรื่อง หลักเกณฑ์การกู้เงินโครงการช่วยเหลือเพื่อการดำรงชีพ ประจำปี 2558

แบบฟอร์ม

1.แบบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ (พิมพ์หน้า-หลัง)
2.แบบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบสหกรณ์ (พิมพ์หน้า-หลัง)
3.แบบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ศธ.
4.แบบคำขอรับเงินสวัสดิการสมาชิกที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
5.แบบคำขอรับเงินสวัสดิการสมาชิกภักดีต่อองค์กร
6.แบบคำร้องขอรับเงินสวัสดิการสมาชิกภักดีต่อองค์กร กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม
7.หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ (พิมพ์ 2 ฉบับ)
8.แบบคำขอรับเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกประสบอุบัติเหตุ
9.แบบคำขอรับเงินสวัสดิการเพื่อการศพครอบครัวสมาชิก
10.แบบขอเปลี่ยนแปลงอัตราเงินค่าหุ้น
11.แบบขอย้ายสังกัด ขอนำส่งเงินที่หน่วยสหกรณ์ ขอเปลี่ยนอัตราการส่งเงินกู้สามัญและฉุกเฉิน และของดส่งค่าหุ้นรายเดือน
12.แบบขอหนังสือรับรองดอกเบี้ยประจำปี
13.แบบขอหนังสือรับรองแสดงฐานะการเงิน
14.รายละเอียดการขอกู้เงินกู้พิเศษ
15.หนังสือขอลาออกจากสหกรณ์ (พิมพ์หน้า-หลัง)
16.หนังสือขอลาออกจากสหกรณ์ (สมาชิกสมทบ)
17.แบบคำขอรับเงินสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิก และเงินค่าหุ้นสะสมและเงินฝาก (พิมพ์หน้า-หลัง)
18.แบบสัญญาค้ำประกันเงินกู้ (ประจำ)
18.1.แบบสัญญาค้ำประกันเงินกู้ (ประจำ)
19.แบบคำขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย (อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย)
20.แบบคำขอชะลอการส่งชำระค่าหุ้นและหนี้เงินกู้ กรณีลาออก/เกษียณอายุราชการ
21.คำร้องขอโอนสมาชิกมาสังกัดสหกรณ์ออมทรัพย์
22.คำร้องขอโอนสมาชิกมาสังกัดสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น
23.คำร้องขอเปลี่ยนแปลงบัญชีโอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
24.สมาชิกสมทบขอถือหุ้นในสหกรณ์
25.หนังสือยินยอมให้หักบัญชีผ่านธนาคารกรุงไทย
26.แบบคำขอรับเงินค่าหุ้น เงินฝาก และเงินปันผล สมาชิกสมทบ

เอกสารเผยแพร่

รายงานกิจการประจำปี 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 40 ฉบับที่ 3 (เดือน กันยายน - ธันวาคม 2560)
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 40 ฉบับที่ 2 (เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2560)
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 (เดือน มกราคม - เมษายน 2560)
รายงานกิจการประจำปี 2559 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
รายงานกิจการประจำปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 39 ฉบับพิเศษประจำปี 2559
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 39 ฉบับที่ 3 (เดือน กันยายน - ธันวาคม 2559)
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 (เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2559)
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 (เดือน มกราคม - เมษายน 2559)
รายงานกิจการประจำปี 2558 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
รายงานกิจการประจำปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 38 ฉบับพิเศษประจำปี 2558
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 38 ฉบับที่ 3 (เดือน กันยายน - ธันวาคม 2558)
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 (เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2558)
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 (เดือน มกราคม - เมษายน 2558)
รายงานกิจการประจำปี 2557 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
รายงานกิจการประจำปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 37 ฉบับพิเศษประจำปี 2557
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 37 ฉบับที่ 3 (เดือน กันยายน - ธันวาคม 2557)
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 (เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2557)
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 (เดือน มกราคม - เมษายน 2557)
รายงานกิจการประจำปี 2556 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
รายงานกิจการประจำปี 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 36 ฉบับพิเศษประจำปี 2556
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 36 ฉบับที่ 3 (เดือน กันยายน - ธันวาคม 2556)
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 (เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2556)
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 36 ฉบับที่ 1 (เดือน มกราคม - เมษายน 2556)
รายงานกิจการประจำปี 2555 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
รายงานกิจการประจำปี 2555 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 35 ฉบับพิเศษประจำปี 2555
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 35 ฉบับที่ 3 (เดือน กันยายน - ธันวาคม 2555)
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 (เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2555)
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 (เดือน มกราคม - เมษายน 2555)
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด

Find out why viagra tablets online , and much more. Did you know that cheap online products you can buy as well as , can you buy cialis online no prescription , As well as great discounts.