พุธ, กุมภาพันธ์ 21, 2018
   
Text Size

สสอ.ศธ.ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558

ายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สสอ.ศธ.) ได้รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งพิจารณาอนุมัติบัญชีรายได้รายจ่ายและงบดุลตลอดจนพิจารณาเรื่องอื่นๆ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 มีสมาชิกเข้าร่วมประชุม จำนวน 367 คน

สำหรับปี 2558 สสอ.ศธ. ได้ก้าวย่างสู่ปีที่ 12 มียอดรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 963,705.75 บาท (เก้าแสนหกหมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) มีสินทรัพย์และทุนดำเนินการรวมทั้งสิ้น 6,435,402.54 บาท (หกล้านสี่แสนสามหมื่นห้าพันสี่ร้อยสองบาทห้าสิบสี่สตางค์) ณ วันสิ้นปี 2558 มีสมาชิกจำนวน 7,757 คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสมาคม ชุดที่ 7 จำนวน 16 คน ให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

1. นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง นายกสมาคม
2. นายวิชิต สุวรรณรัตน์ อุปนายกสมาคม คนที่ 1
3. นายปัญญา สุพรรณพิทักษ์ อุปนายกสมาคม คนที่ 2
4. นายสุภาพ เคียนทอง อุปนายกสมาคม คนที่ 3
5. นายพูลลาภ อินทรนัฏ อุปนายกสมาคม คนที่ 4
6. นางจิรวรรณ วุฒิสวัสดิ์ กรรมการและผู้ตรวจสอบภายใน
7. นายวิโรจน์ ใจอารีรอบ กรรมการด้านกฎหมาย
8. นายอดุลย์ ช้วนรักธรรม กรรมการและนายทะเบียน
9. นางสาวสายสมร สุกฤตยานันท์ กรรมการและผู้ช่วยนายทะเบียน
10. นางสาวบุญเพียร ชูโรจน์ กรรมการและผู้ช่วยนายทะเบียน
11. นายเมธา อุทัยพยัคฆ์ กรรมการและปฏิคม
12. นายทองเปรม จตุรานนท์ กรรมการและผู้ช่วยปฏิคม
13. ผศ.ดร.รสสุคนธ์ ศุนาลัย กรรมการและผู้ช่วยปฏิคม
14. นางสมจิตร ธัมวิสุทธิวรากร กรรมการและเหรัญญิก
15. นายอนุทิน คำคม กรรมการและเลขานุการ
16. นางดวงเดือน สายสมบัติ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

สสอ.ศธ.ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558 ซึ่งทำให้การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สุภกร ชาญศิริวิริยกุล
สรุป/เรียบเรียง

Find out why generic viagra soft tablets , and much more. Did you know that cheap online products you can buy as well as , cheap cialis prices , As well as great discounts.