ศุกร์, เมษายน 19, 2019
   
Text Size

สอ.ศธ.ประชุมสมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทย

รศ.ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการของสมาคม เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ อาทิ การจัดงานอายุวัฒนมงคล ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.อาบ นคะจัด ในโอกาสอายุครบ 8 รอบ (96 ปี) ในวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เป็นต้น และรับทราบการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยมีนายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด ในฐานะเลขาธิการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม สอ.ศธ.ชั้น 3

สุภกร ชาญศิริวิริยกุล
สรุป/เรียบเรียง

Find out why viagra uk sale , and much more. Did you know that cheap online products you can buy as well as , buy cialis online india , As well as great discounts.