อังคาร, เมษายน 07, 2020
   
Text Size

สอ.ศธ.จัดโครงการสหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารและสมาชิก ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

นางจิรัตติกาล ทองสวัสดิ์ รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด นายอดุลย์ ช้วนรักธรรม กรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่จัดโครงการสหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารและสมาชิก โดยได้รับเกียรติจากนายศัจธร วัฒนะมงคล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ เพื่อให้สมาชิกรับทราบข้อมูลข่าวสารพร้อมทั้งรับบริการงานของสหกรณ์นอกสถานที่ อาทิ บริการเงินฝาก : เปิดบัญชี รับฝากเงิน, บริการด้านสินเชื่อ : ให้กู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ และเงินกู้พิเศษ สวัสดิการ : รับคำขอรับเงินสวัสดิการ และรับสมาชิก สอ.ศธ. และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯ สำหรับทุกท่านที่ใช้บริการของ สอ.ศธ. จะได้รับของที่ระลึกด้วย เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

สุภกร ชาญศิริวิริยกุล
สรุป/เรียบเรียง

Find out why cheapest viagra super active , and much more. Did you know that cheap online products you can buy as well as , cheap cialis in australia , As well as great discounts.