ศุกร์, เมษายน 19, 2019
   
Text Size

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 39


นายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการ

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร รองประธานกรรมการ คนที่ 1

นายพูลลาภ อินทรนัฏ รองประธานกรรมการ คนที่ 2

นางจิรัตติกาล ทองสวัสดิ์ รองประธานกรรมการ คนที่ 3

ผศ.ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล กรรมการ

นายทรงธรรม กาญจนพิบูลย์ กรรมการ

นายพีระวิทย์ กล่ำคำ กรรมการ

รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว กรรมการ

ผศ.อรทัย รัตนานนท์ กรรมการ

นายเสวก วรรณสุข กรรมการ

นายเสฐียรพงษ์ แก้ววิมล กรรมการ

นางศิริ ศิริรัตน์ กรรมการ

ผศ.วิสุทธิ์ แก้วมณี กรรมการ

นายปัญญา สุพรรณพิทักษ์ กรรมการและเหรัญญิก

Did you know that cheap online products you can buy as well as , cialis professional online australia , As well as great discounts.


นายอดุลย์ ช้วนรักธรรม กรรมการและเลขานุการ


ที่ปรึกษา


ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน

นายเชาว์เลิศ ขวัญเมือง

นายไพบูลย์ เสียงก้อง

นายปราโมทย์ สรวมนาม


ผู้ตรวจสอบกิจการ


ดร.วรกร แช่มเมืองปัก โดย บริษัท วรกรและสุชาดาสอบบัญชี จำกัด