พฤหัสบดี, มิถุนายน 04, 2020
   
Text Size

พันธกิจ

1. สร้างความเข้มแข็ง มั่นคง และเสถียรภาพด้านการเงินของสหกรณ์
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการขยายธุรกิจและกิจการของสหกรณ์
3. ส่งเสริม สนับสนุน เพิ่มศักยภาพ ความรู้ ความเข้าใจในหลักการของสหกรณ์
4. เสริมสร้างการบริหารการจัดการที่

Did you know that cheap online products you can buy as well as , cialis 5mg pills , As well as great discounts.