ศุกร์, สิงหาคม 07, 2020
   
Text Size

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40


นายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการ

นายวิโรจน์ ใจอารีรอบ รองประธานกรรมการ คนที่ 1

นายพูลลาภ อินทรนัฏ รองประธานกรรมการ คนที่ 2

นายอดุลย์ ช้วนรักธรรม รองประธานกรรมการ คนที่ 3

ผศ.ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล
กรรมการ

ผศ.ดร.จุฑารัตน์ ศริดารา กรรมการ

นางสุภาพร สภาวธรรม กรรมการ

รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว กรรมการ

ผศ.อรทัย รัตนานนท์
กรรมการ

นายพยงค์ สีเหลือง กรรมการ

นายเสฐียรพงษ์ แก้ววิมล กรรมการ

นายกษิพัฒ ภูลังกา กรรมการ

ผศ.วิสุทธิ์ แก้วมณี กรรมการ

Did you know that cheap online products you can buy as well as , cialis online no prescription us , As well as great discounts.


นายทรงธรรม กาญจนพิบูลย์ กรรมการและเลขานุการ

นายปัญญา สุพรรณพิทักษ์ กรรมการและเหรัญญิก


ที่ปรึกษา


ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

นายเชาว์เลิศ ขวัญเมือง ที่ปรึกษา

นายไพบูลย์ เสียงก้อง ที่ปรึกษา

นายปราโมทย์ สรวมนาม ที่ปรึกษา


ผู้ตรวจสอบกิจการ


ดร.วรกร แช่มเมืองปัก โดย บริษัท วรกรและสุชาดาสอบบัญชี จำกัด